Vízie a ciele

What we do

Svet sa zásadne mení a my na to musíme reagovať.

Žijeme v časoch intenzívnych spoločenských zmien, výziev a nečakaných krízových situácií aj v prostredí školy. Mnohé deti sú dennodenne pod silným tlakom, ktorý bez vedenia dospelých nedokážu vhodne spracovať. Správa Národného centra zdravotníckych informácií z roku 2017 potvrdila stúpajúci trend v oblasti psychických problémov u detí a dospievajúcich. Od roku 2009 vzrástol počet detí s nejakou psychickou poruchou až o 72,1%. Výrazný nárast je u mladých ľudí vo veku 15-19 rokov. Zarážajúci je aj nárast samovražedných pokusov detí a mládeže.

Duševné problémy u žiakov sú významným prediktorom horšieho prospechu a sú tež spojené s vynechávaním školy a sebapoškodzovaním. Dôvodmi sú zhoršená pozornosť, únava, problémy zvládať časový tlak a negatívne hodnotenie, problémy so spolužiakmi a nízke sebavedomie. To všetko sú nepriaznivé trendy v duševnom zdraví detí a mladých ľudí, ktorým dnes čelíme. Výskumy ale dokazujú, že zručnostiam podporujúcim duševné zdravie ako sociálno-emocionálne zručnosti, psychická odolnosť, vytrvalosť, silné stránky charakteru sa vieme neustále učiť. Nikto k tomu deti ale systematicky nevedie.

Víziou inštitútu Konvalinka je, aby sa wellbeing a téma duševného zdravia stali pevnou súčasťou prostredia školy, ktorá by mala podporovať zdravý vývin detí a mládeže.

Hlavným cieľom projektu je budovanie zdravého prostredia školy prostredníctvom vzdelávania v oblasti wellbeingu a duševného zdravia. Tento cieľ sa snaží inštitút Konvalinka napĺňať prostredníctvom systematického vzdelávania a stálej podpory učiteľov, psychológov, detí a mládeže na Slovensku.

Spojte sa s naším expertným tímom

Napíšte našim odborníkom ešte dnes! Pomáhame všade tam, kde veria, že veci možno robiť lepšie.

Budujme lepšiu budúcnosť spoločne

Uspieť v živote si zaslúži každý!