Happy child program

Program Happy child je zameraný na prevenciu duševeného zdravia detí a podpory wellbeingu a psychickej odolnosti.  

Je ľahšie vychovávať silné deti, ako pomáhať naprávať zničených dospelých.

Frederick Douglass

 

Zámerom programu je naučiť učiteľov nevyhnutné zručnosti, ktoré podporujú wellbeing detí (ale aj ich samých) a pomáhajú budovať zdravú školskú komunitu (vrátane rodičov). Učiteľov vnímame ako kľúčový prvok budovania školy ako zdravého sociálneho prostredia, ktoré  sa opiera o dve zásady – pozitívne vzťahy a pozitívne emocionálne prežívanie  Učitelia sú taktiež  kľúčovým faktorom  budovania psychickej odolností detí a mládeže.

Základné ciele:

  • Predstaviť učiteľom koncept wellbeingu, duševného zdravia a psychickej odolnosti a vysvetlenie prečo a kedy je dôležité s týmito konceptami pracovať v škole.
  • Naučiť učiteľov pracovať s konceptom wellbeingu, duševného zdravia a psychickej odolnosti a tak podporiť duševné zdravie a psychickú odolnosť detí.
  • Poskytnúť učiteľom materiály, ktoré môžu používať pri svojej každodennej práci v triede.
  • Naučiť učiteľov zručnosti, ktoré im pomôžu viesť rodičovské združenia kde budú klásť dôraz na implementáciu konceptu wellbeingu a silných stránok.
  • Naučiť učiteľov zručnosti osobného wellbeingu, ktoré im pomôžu zvládať ich vlastný stres, napätie, emócie, budovať osobnú odolnosť a predchádzať tým syndrómu vyhorenia

Očakávame, že učitelia budú po absolvovaní vzdelávania rozumieť významu wellbeingu, duševného zdravia a psychickej odolnosti v školách. Budú vedieť ako podporovať duševné zdravie, psychickú odolnosť detí. Budú schopní identifikovať a rozvíjať silné stránky charakteru detí. Budú vedieť impelemenovať koncept wellbeingu v komunite detí, školy i rodiny.

Učitelia sa budú na dieťa pozerať nie len ako na žiaka, ale aj ako na dieťa, ktoré sa vyvíja a žije v sociálnych súvislostiach, ktoré ho ovplyvňujú. Budú rozumieť, prečo sú dôležité pozitívne emócie a aký význam majú v procese učenia. Budú vedieť ukľudniť rozrušeného žiaka, podporiť koncentráciu detí a pomôžu im spracovať  stres. Budú vedieť, ako budovať pozitívne vzťahy medzi žiakom a nimi, ako aj v triede medzi deťmi. Budú učiť deti prekonávať prekážky a budovať psychickú odolnosť.